Вас вітає садочок Умка в Гатном
Головна Методична робота Корисні поради Ігрова діяльність Для Вас батьки! Фотоальбом Свята та розваги Форум Наші контакти
Форма входу
Наше опитування
Хто завітав на наш сайт
Всього відповідей: 1000
Статистика
Rambler's Top100 МЕТА - Украина. Рейтинг сайтов

Онлайн всього: 2
Гостей: 2
Користувачів: 0

Для завантаження інформації з сайту ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ!

Головна » Файли » Методична робота » Планування

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧНОГО ПЛАНУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ У ДНЗ.
13.03.2010, 18:46

Для успішного здійснення завдань дошкільної освіти вирішальною має стати практи-ка визнання пріоритету дитячого буття, за якої в центрі уваги є дитина з її природними нахилами, можливостями, прагненнями, інтересами тощо. Щоб забезпечити гармонійну єдність процесів виховання і навчання, спрямовану на розвиток і саморозвиток дітей, не-обхідне цілеспрямоване, раціональне планування. З цією метою було підготовлено ін-структивно-методичний лист «Про планування освітнього процесу в дошкільному на-вчальному закладі» Міністерства освіти і науки України від 01.10.2002 р. № 1/9-434.
Планування навчально-виховної роботи в різних вікових групах дошкільного закладу має відповідати низці сучасних вимог:
• орієнтуватися на пріоритетні потреби сьогодення у забезпеченні належної якості ро-звитку, вихованості і навченості дитини дошкільного віку;
• забезпечувати право дитини на реалізацію свого природного потенціалу, її основних життєвих тенденцій до самореалізації, саморозвитку і самозбереження;
• забезпечувати право педагога на свободу вибору під час визначення форми планів, напряму та змісту власної педагогічної діяльності;
• спиратися на досягнення психологічної, педагогічної та інших наук, передового пе-дагогічного досвіду;
• органічно поєднувати формування базису особистісної культури дошкільника з наці-ональною культурою українського народу, культурними надбаннями попередніх поко-лінь і світової культури;
• здійснюватись на засадах доцільності, помірності, відповідності обраній стратегії та державній програмі; враховувати міжпредметні, інтегративні зв'язки, досягаючи взаємо-проникнення і логічного підпорядкування всіх складових плану під час вибору тематики різних форм роботи з дітьми, визначення ускладнень змісту і методики їх проведення.
Плануючи свою роботу, педагогам-вихователям різних вікових груп, музичним кері-вникам, інструкторам з фізичного виховання, вихователям з образотворчої діяльності та іншим фахівцям – важливо враховувати вимоги Базового компонента дошкільної освіти, чинних програм розвитку, навчання і виховання дітей; завдання та зміст заходів, закла-дених в річному плані роботи дошкільного навчального закладу. При цьому слід забез-печити взаємозв'язок перспективного і поточного планування. Це дасть можливість по-етапно реалізувати намічені цілі, конкретизуючи їх у певних формах роботи, освітніх за-вданнях до них.
Перспективне планування навчально-виховної роботи педагога – це прогнозування його освітньої діяльності на значну часову перспективу (від 1 місяця до 1 року), в якому фахівець передбачає власну систему педагогічних заходів, їх розподіл у часі, послідов-ність проведення. Воно допомагає вихователю надати педагогічному процесу в певній групі дітей більшої визначеності, цілеспрямованості, системності, забезпечити його по-етапність.
Його результатом є перспективні плани, які складаються у довільній формі (текстовій або графічній).
На місячну перспективу доцільно планувати сітки занять (зазначається розділ про-грами, тема і основна мета занять) і окремі види, форми роботи: ранкова гімнастика та гімнастика після денного сну (по 2 комплекси на місяць з визначенням ускладнень до кожного комплексу за тиждень); загартувальні заходи (назва, норми); робота з батьками вихованців конкретної вікової групи (загальні форми цієї роботи, теми, терміни прове-дення).
До перспективних планів належать також сітки ігрової, трудової діяльності, вивчення фізичних вправ, проведення свят, розваг тощо, які педагог укладає на різний термін. Зок-рема, перспективні сітки проведення свят, розучування рухливих, музичних ігор зручно розробляти на весь навчальний рік; перспективні плани проведення розваг – на квартал чи півріччя; плани розучування фізичних вправ, музично-ритмічних рухів, творів для слухання музики і співів, уключення вправ до різних форм роботи з фізичного вихован-ня, організації підготовчої роботи і проведення творчих ігор, праці в природі, господар-сько-побутової, ручної праці (колективно чи підгрупами), систематичних спостережень в природі та довкіллі – на місяць або квартал. Запропоновані види перспективних планів (крім сіток проведення свят і розваг) не є обов’язковими. Вони служать допоміжним до-кументом під час календарного планування і розробляються педагогами залежно від по-треб, продиктованих конкретними умовами освітнього процесу, та власних творчих за-думів практиків.
Оптимізувати педпроцес, допомогти вихователям (особливо молодим фахівцям) ово-лодіти навичками дієвого планування можуть перспективні плани за видами і формами організації дитячої діяльності, які особисто розробляються для різних вікових груп чи відбираються з кращого досвіду вихователями-методистами дошкільних закладів.
Поточне (календарно-тематичне) планування являє собою розподіл у часі на перс-пективу програмових завдань, тематичних взаємозв'язків у різних організаційних формах роботи з дітьми, передбачає застосування адекватних засобів, методів і прийомів навча-льно-виховної роботи залежно від вікових та індивідуальних особливостей дітей, етапу навчання, матеріальної бази, сезону, поточних календарних свят, громадських подій то-що у продуманій послідовності і раціональному поєднанні.
Результатом цього процесу є календарний план – один з видів ділової педагогічної документації, що складається вихователем як модель його персональної освітньої дія-льності з певною групою дітей – неповторних особистостей на найближчий часовий від-різок.
Поточні (календарні) плани складаються на основі перспективних і також можуть мати довільну текстову форму або вкладатись у графічну схему (таблицю).
Найбільш поширеним є календарне планування роботи вихователя на один-два дні за наявності перспективної сітки занять на місяць, сіток ігрової, трудової діяльності тощо (за потреби), що дає можливість більш гнучко, ситуативно розподіляти програмні за-вдання. Вихователям-початківцям рекомендується складати персональні плани на один-два тижні для того, щоб краще бачити перспективу, якщо спостереження і аналіз їх ро-боти з боку завідувача та методиста дошкільного закладу доводять потребу такої вимоги.
Навчально-виховну роботу вихователів на щодень доцільно планувати з використан-ням різних підходів: за основними режимними моментами першої і другої половини дня, за видами дитячої діяльності та формами роботи педагога з дітьми тощо (див. додатки 1,2). Педагоги мають право використовувати і особисті раціональні підходи до плану-вання освітнього процесу в групі. Важливо, щоб у розробці планів брали участь обидва вихователі.
Для планування за будь-якою схемою та за будь-якими підходами пропонуються такі форми запису до планів:
• занять: розділ програми, тема, програмові завдання (навчальні, розвивальні, вихов-ні), матеріал та обладнання, хід у вигляді плану (молодим спеціалістам доцільно плану-вати хід занять у більш розгорнутій формі);
• гор: назва, мета, атрибути, обладнання та інвентар, дозування, за потреби – усклад-нення, основні прийоми керівництва;
• дитячої праці: вид праці, форма організації (чергування, доручення, колективна праця), зміст трудових завдань, мета, інвентар, основні прийоми проведення;
• спостережень, цільових прогулянок, екскурсій: об'єкт, мета, матеріал, перелік осно-вних питань і завдань дітям;
• прогулянок-походів за межі дитячого садка: кінцевий пункт, спосіб пересування, тривалість, мета, інвентар, хід у формі плану-схеми з визначенням місць, тривалості і змісту відпочинку;
• самостійної діяльності дітей (рухової, художньої): назва форми роботи, матеріал та обладнання, за потреби – прийоми прямого керівництва;
• бесід (колективних, з підгрупами): тема, мета, запитання дітям, використані художні твори тощо.
• розваг (фізкультурних, музичних, літературних): вид розваги, тема (сценарій скла-дається окремо, зокрема музкерівником чи інструктором з фізвиховання);
• індивідуальної роботи з дітьми: розділ програми чи напрям освіт ньої роботи, імена дітей, мета, завдання дітям, матеріал (інвентар);
• індивідуальної роботи з батьками: форма роботи, імена дітей, з батьками яких ця робота планується, тема, мета.
Доречно взяти за правило: під час складання календарних планів роботи уникати як багатослів'я, так і надмірного лаконізму; натомість використовувати чіткі і конкретні формулювання, які допоможуть зробити план дієвим, змістовним.
Музичні керівники, інструктори з фізичного виховання, вихователі з образотворчої діяльності та інші спеціалісти певного профілю свої плани освітньо-виховної роботи розробляють для кожної вікової групи окремо, на період від 1–2 тижнів до 1 місяця. У них вони відображають різні форми роботи з дітьми: заняття, індивідуальна робота, свя-та і розваги та інші, зумовлені особливостями змісту професійної діяльності фахівців.
Заняття з фізичної культури та образотворчої діяльності плануються на обраний пе-дагогом відрізок часу з обов’язковим визначенням для кожного заняття дати проведен-ня, програмових завдань, обладнання, інвентарю (матеріалів), перебігу заняття (зазначи-ти послідовний перелік етапів заняття, завдань дітям, дозування, способи організації ді-тей, основні методи і прийоми роботи педагога з вихованцями (Додаток 3). Музичні за-няття можна планувати за такою самою схемою. Практика свідчить і про раціональність помісячного планування програмового матеріалу до занять, що значно заощаджує час досвідченого педагога, вивільняє його для практичної роботи з дітьми. При цьому муз-керівник один раз на початку місяця визначає всі завдання з навчання дітей слухання музики, співів, музично-ритмічних рухів, гри на музичних інструментах, розвитку пі-сенної, музично-ігрової, танцювальної творчості та відбирає потрібний програмовий ре-пертуар до кожного виду дитячої музичної діяльності, який буде опрацьовуватись на за-няттях упродовж цього місяця (Додаток 4). З метою відображення періодичності подан-ня репертуару з кожного виду музичної діяльності відповідно до етапів його розучуван-ня (первинне ознайомлення, поглиблене розучування, закріплення) та складності музич-ного твору треба у графі «Примітки» навпроти кожного твору зазначати кількість за-нять, відведених для його опрацювання.
Індивідуальну роботу з дітьми фахівці вузького профілю також планують для кожної вікової групи з перспективою на кілька днів у міру проведення занять, свят, розваг та пі-дготовки до них, передбачаючи: з ким із дітей, з якою метою буде проведено цю роботу, які завдання пропонуються для вправляння дітей, які атрибути, матеріали, обладнання будуть використані.
Свята і розваги (фізкультурні, музичні, літературно-музичні) зазвичай плануються як окремий розділ чи додаток до річного плану роботи дошкільного закладу. Проте плани цих заходів мають бути у кожного спеціаліста, відповідального за цей напрям. Найзруч-нішою формою таких планів є графічна. Тут варто зазначити місяць, числа проведення, види і теми дозвіль, вікові групи; у графі «Примітки» педагог робить записи про можливі зміни в строках, тематиці, підготовчу роботу тощо (Додаток 5). Сценарії дозвіль розроб-ляються окремо.
Важливо узгоджувати зміст особистих планів спеціалістів з планами роботи вихова-телів.
Освітній процес з дітьми, які обслуговуються психологічною службою дошкільного навчального закладу, здійснюється за індивідуальними планами практичного психолога (річним, місячним), затвердженими керівником дошкільного закладу і узгодженими з мі-сцевим органом управління освітою (районним (міським) центром практичної психології і соціальної роботи). Зміст і форму складання цих планів визначено у Положенні про психологічну службу системи освіти України від ЗО. 12.99 р. № 922/4215 та листом Мі-ністерства освіти і науки України щодо планування діяльності. ведення документації і звітності усіх ланок психологічної служби системи освіти України від 27.08.2000 р. № 1/9-352. Ці плани бажано складати, відображаючи основні види діяльності психологів (діагностика, корекція, реабілітація, профілактика, прогностика) у напрямі консультати-вно-методичної допомоги всім учасникам педагогічного процесу, просвітницько-пропагандистської роботи і превентивного виховання. Важливо передбачати в них зміст, термін проведення різних форм організації:
• співпраці з педагогічним колективом дошкільного закладу (вивчення запитів вихо-вателів та інших спеціалістів щодо розв'язання певних проблем);
• спільні заняття з метою підвищення рівня психологічної, соціально-педагогічної освіти вихователів; практична допомога їм у створенні розвивального середовища та сприятливого психологічного клімату в групах:
• підготовка психолого-педагогічних консиліумів для аналізу поведінки і розвитку ді-тей; проведення семінарів, дискусій, обговорень за запитами педагогів; аналіз планів ро-боти вихователів на предмет відповідності віку і можливостям дітей; проведення психо-терапевтичної роботи з вихователями;
• надання психолого-педагогічної допомоги їм у гострих конфліктних, кризових, сти-хійних ситуаціях; консультування педагогів з особистих проблем;
• роботи з батьками вихованців дошкільного закладу: консультативна робота (індиві-дуальні, родинні, групові консультації), підвищення рівня психологічної і соціально-педагогічної освіти батьків (лекції на зборах, факультативах, оформлення стендів, листі-вок, папок з інформацією фахівців, залучення до користування психолого-педагогічною бібліотекою), профілактично-корекційна робота з батьками (лекції, групові та індивіду-альні бесіди, тренінги, дискусії, рольові ігри тощо);
• роботи з дітьми у розвивальному напрямі (опрацювання загальних та профільних програм розвитку, навчання і виховання дітей; розвивальні заняття з окремими дітьми, з групами дітей, зокрема в руслі виховної роботи з дітьми, разом з дітьми та батьками), з метою вивчення дитини, діагностики та профілактики і корекції (обстеження дітей, ор-ганізація ігрової, комунікативної, пізнавальної, зображувальної тощо; діяльності у фор-мі індивідуальних і підгрупових ігор, вправ, занять з дітьми та разом з дітьми, батьками і вихователями);
• дослідницько-пошукової діяльності, обміну досвідом та підвищення кваліфікації (вивчення відповідної фахової літератури; визначення кола питань, які вимагають роз-в'язання в дошкільному закладі; апробація нових методик та їх адаптація до місцевих умов, розробка власних методик, участь в роботі профільних науково-практичних семі-нарів, методоб'єднань, конференцій, навчання на курсах інститутів післядипломної освіти, тренінгах. (Останні два змістові напрями можна розкрити у річному плані робо-ти дошкільного закладу.)
Варто застерегти педагогів і психологів від шаблонного планування, під час якого копіюються минулорічні плани, готові методичні розробки з друкованих посібників без урахування особливостей цього дитячого колективу, можливостей предметного середо-вища, творчого потенціалу самого фахівця та інших чинників, що вносять специфіку в його роботу.
Мета цих методичних рекомендацій – не догматизувати планування освітнього про-цесу, підводячи його під наведені схеми, а зорієнтувати практиків на забезпечення єдно-сті творчого і раціонального підходів.
Додаток 1
Орієнтовна схема календарного планування освітньої роботи вихователя за основними режимними моментами першої і другої половин дня
Перша половина дня Друга половина дня*
Ранок Заняття Прогулянка Праця, само-стійна художня діяльність Розваги, ігри Прогулянка
Ігри, бесіди, спостережен-
ня, праця,
і ндивідуальна робота з
дітьми та бать-ками;
самостійна ру-хова
діяльність
дітей Тема.
Програмо-вий зміст.
Матеріал. Хід заняття Ігри, праця,
спостереження, спортивні ігри та вправи, ін-дивідуальна
робота з різних розділів про-грами, екскур-сії,прогулянки,
походи за межі дитсадка, са-мостійна рухо-ва діяльність дітей Різні види пра-ці (ручна, гос-подарсько-побутова, в природі) в різ-них формах.
Самостійна
художня дія-льність дітей
(образотворча, художньо-оформлюваль-на, мовленнєва, музична, теат-ралізована) Різні види теа-трів (лялько-вий, тіньовий, іграшок тощо), ігри - драмати-зації,
інсценізації,
концерти,
фізкультурні, музичні,
літературні
дозвілля Ігри, спостере-ження, праця,
індивідуальна
робота з бать-ками, само-стійна
рухова діяль-ність дітей

* На другу половину дня можна запланувати і роботу занять гуртків згідно з планами керівників гуртків.
Додаток 2
Орієнтовна схема календарного планування освітньої роботи вихователя за видами дитячої діяльності та формами
роботи педагога з дітьми

Ігрова діяльність Різні види ігор: сюжетно-рольові, будівельно-конструктивні, драматизації, дидак-тичні тощо
Навчальна діяль-ність Заняття з різних розділів програми (темо, програмовий зміст, матеріал, хід занят-тя)
Трудова діяльність Різні види і форми праці
Комунікативна
діяльність Індивідуальні, підгрупові, колективні бесіди з дітьми на особистісні, морально-етичні теми, організація і розігрування ситуацій міжособистісного спілкування тощо
Пізнавальна
діяльність Спостереження, цільові прогулянки, екскурсії, дитяче експериментування досліди, читання художньої .літератури тощо
Рухова діяльність Рухливі ігри, елементи спортивних ігор та вправ, фізкультурні свята і розваги; прогулянки-походи за межі дитячого садка, самостійна рухова діяльність дітей тощо
Гурткова робота Тематика гурткових занять згідно з плащами керівників гуртків
Індивідуальна робо-та з дітьми та
батьками Індивідуальна робота з дітьми з різних розділів програми (ігри, вправи, бесіди, ро-змови та ін. форми), індивідуальні бесіди, розмови, консультації для батьків

Додаток 3
Орієнтовна схема календарного плануванню занять
з фізичної культури, образотворчої діяльності

Дата Програмові завдання
(навчальні, розвива-льні, виховні) Обладнання,
інвентар
(матеріали) Хід заняття Примітки

Додаток 4
Орієнтовна схема календарного планування програмового матеріалу
для занять з музичного виховання

Місяць, дата проведення занять Види
музичної
діяльності Програмові
завдання Репертуар Примітки

Додаток 5
Орієнтовна схема планування свят і розваг
(фізкультурних, музичних, літературно-музичних)
Місяць Дата Вид і тема дозвілля Вікові групи Примітки

Категорія: Планування | Додав: Mishel
Переглядів: 59353 | Завантажень: 178 | Рейтинг: 2.9/16
Пошук
Наша кнопка
Ми будемо вдячні, якщо ви розмістите нашу кнопку на своєму сайті.

Заходьте до нас в гості. Код кнопки:

Цікаво знати

Copyright MyCorp © 2018
Всі посилання, розташовані на даному ресурсі, були взяті з відкритих джерел інтернету. Всі права на матеріали, представлені в даному розділі, належать їх авторам, правовласникам і видавництвам. Ні адміністрація, ні хостинг-провайдер, ні будь-які інші особи не несуть відповідальності за використання матеріалів даного розділу!
Створити безкоштовний сайт на uCoz